Partnerské články

Čo je to notárske overovanie či osvedčovanie?

Čo je to notárske overovanie či osvedčovanie?

Notárske overovanie je jednou z hlavných činností notára, najčastejšie ide o overovanie či osvedčovanie pravosti podpisu. Avšak, okrem overovania či osvedčovania podpisov notár tiež vydáva osvedčenie, že je niekto na žive, o priebehu valných zhromaždení či osvedčenie o protestácii zmenky. V rámci osvedčovania tiež osvedčuje priebeh losovania, predloženia vecí pokiaľ majú právny význam a uskutočnili sa za prítomnosti notára.

Pri akej udalosti vydáva notár overenie či osvedčenia?

Notár vydáva overenie či osvedčenie vo viacerých situáciách a pri rozličných podnetoch. Najčastejšie pritom ide o overovanie správnosti podpisov či fotokópií, osvedčovanie pravosti podpisov na dôležitých listinách, ako i o tom, že bola predložená listina a kedy presne sa tak stalo. Taktiež sa oblasť notárskeho overovania a osvedčovania vzťahuje ku protestáciam zmeniek, o tom, že je niekto na žive či o zasadaní právnických osôb a priebehu valných zhromaždení. Ďalšou oblasťou sú vyhlásenia o vydržaní, o splnení podmienok , ktoré sú ustanovené osobitným predpisom či o iných skutočnostiach.

Pri osvedčovaní o správnosti odpisu či fotokópie, pravosti podpisov na listinách a o tom, že bola listina predložená a kedy presne sa tak stalo pripája notár aj osvedčovaciu doložku na listine pevne s ňou spojenej alebo priamo na predloženej listine.

V rámci osvedčovania iných skutočností notár spisuje notársku zápisnicu. Pre notársku zápisnicu ďalej platia ustanovenia o notárskych zápisniciach o právnych úkonoch. Vďaka týmto notárskym zápisniciam je možné vydávať osvedčené odpisy. Pokiaľ hľadáte notárske služby v oblasti overovania a osvedčovania sa obráťte na skúseného notára s dostatočnými skúsenosťami a dobrým menom.

Čo je to vidimácia a ako súvisí s notárskym overovaním a osvedčovaním?

Vidimácia, podobne ako i legalizácia, je spojená s overovaním. Vidimácia je používaná najmä pri zabezpečovaní úradných prekladov. Notár pri vidimácii overí a osvedčí správnosť odpisu listiny, pokiaľ je možné spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je listina vyhotovená. Pokiaľ notár daný cudzí jazyk neovláda požiada žiadateľa o zabezpečenie prekladu. Preklad do štátneho jazyka musí byť vyhotovený oprávneným prekladateľom. Následne sa preklad listiny pevne pripojí k listine.

Notár alebo ním poverený zamestnanec overuje a osvedčuje správnosť odpisu listiny. Osvedčenie listín, ktoré na použitie v zahraničí môže vykonať len notár alebo kandidát. Následne je osvedčenie správnosti odpisu listiny vyznačené na odpise formou osvedčovacej doložky podľa príslušných náležitostí.

Notárka JUDr. Zuzana Grófiková poskytuje notárske služby v zmysle Notárskeho poriadku, zák. č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov – Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Občianskeho súdneho poriadku, a pod. V prípade akýchkoľvek otázok či záujmu o notárske služby sa na notársky úrad obráťte telefonicky, emailom alebo osobne počas úradných hodín.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?