Partnerské články

Čo robí notár?

Čo robí notár?

Úkonov, ktoré má na starosti notár je veľmi veľa, aj keď si ľudia veľa krát mylne myslia, že ich činnosťou je len overovanie podpisov či dedičské konania. Dalo by sa povedať, že overovanie podpisov a dedičské konania sú len zlomkom ich činnosti a v skutočnosti majú množstvo ďalších dôležitých povinností. Zaujíma vás s čím všetkým sa môžete obrátiť na notára?

Notár – aké sú jeho povinnosti?

V súlade s Notárskym poriadkom je notárskou činnosťou spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, konanie vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov, ako i osvedčovanie právne významných skutočností. Notár je teda oprávnený napríklad spisovať zmluvy, a to darovacie, kúpne, zámenné, spoločenské či zmluvy o založení obchodnej spoločnosti. Notár taktiež môže spisovať závety, splnomocnenia na rozličné účely či rôzne vyhlásenia a iné.

Prácou notára je tiež osvedčovanie právnych skutočností, a to najmä osvedčovania správnosti odpisov listín a osvedčenia pravosti podpisov. Časté sú i takzvané osvedčovania priebehu rôznych dejov, ako napríklad osvedčovanie priebehu losovania, osvedčovanie skutočnosti, že je niekto nažive či osvedčovania o priebehu valných zhromaždení rôznych obchodných spoločností a mnohé iné. Pokiaľ potrebujete notárske osvedčenie pre už spomenuté činnosti alebo z iných dôvodov, obráťte sa na notára dobrým menom a s dostatočnými skúsenosťami, ktorý vám pomôže a poradí.

Je prácou notára i uschovávanie dôležitých listín, peňazí či predmetov?

Notár je oprávnený prijímať do úschovy peniaze, listiny alebo listinové cenné papiere. Notár neprijíma rozličné predmety do úschovy. Ale prijímanie peňazí, listín a listinových cenných papierov je jedným z oprávnení notára.

Ďalšou skupinou oprávnení notára sú tiež úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov, a to napríklad register závetov, register záložných práv, register dobrovoľných dražieb, register listín, ako i register právnických osôb, ktoré sú oprávnené na príjem 2% podielu zo zaplatenej dane. Zabudnúť netreba ani na to, že notári, ako súdni komisári, na základe poverenia súdu prerokúvajú dedičstvá a dedičke spory či záležitosti.

Tieto ale i ďalšie záležitosti rieši notár. Notár musí ku svojej práci pristupovať nanajvýš čestne, zodpovedne a podľa zákonu. Pre notárske úkony, ktoré potrebujete zabezpečiť si vyberte notára, ktorý vám poskytne tiež diskrétnosť či poradenstvo.

Notárka JUDr. Zuzana Grófiková poskytuje notárske služby v zmysle Notárskeho poriadku, zák. č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov – Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Občianskeho súdneho poriadku, a pod. Notárske úkony sú účtované v zmysle vyhl. č. 31/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade akýchkoľvek otázok či záujmu o notárske služby sa na notársky úrad obráťte telefonicky, emailom alebo osobne počas úradných hodín.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu MEDIATEL spol. s r.o a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?